Ons onderwijs

Onze school is een openbare school. Wij vinden het belangrijk om kinderen respect voor ieders leefwijze en levensbeschouwing bij te brengen. In ons onderwijs besteden wij bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verschillende geestelijke stromingen, zonder daarbij een bepaalde religie aan te hangen. Op deze manier hopen wij dat de kinderen de samenleving beter leren begrijpen om er later volwaardig aan deel te kunnen nemen.

Daltononderwijs

Wij werken op onze school volgens de kernwaarden van Dalton.

In ons schoolplan en schoolgids geven we u inzicht in hoe het onderwijs op onze school wordt ingericht, wat de visie van de school is en hoe wij hieraan vormgeven. Bovendien laten we zien welke stappen wij zetten in onze eigen ontwikkeling. Hierbij staat voorop dat wij een Daltonschool zijn. Dit houdt concreet in dat onze school zich onderscheidt door veel aandacht te hebben voor:

 

 • Samenwerken
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid
 • Effectiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie

 Het ontwikkelen van deze vaardigheden vinden wij van essentieel belang om in de 21e eeuw te kunnen werken en leven. We willen deze kernwaarden goed zichtbaar, merkbaar, hoorbaar en voelbaar maken binnen de school, alles conform het gedachtegoed van Helen Parkhurst:

 

“Dalton is no method, no system. It’s a way of life.”

 

Naast de Dalton-kernwaarden staat voorop dat we een onderzoekende houding bij leerlingen motiveren. De missie van de school is niet voor niets:

‘Focus op Leren: Onderzoeken – Ontdekken – Ontwerpen’

Wij bieden betekenisvol onderwijs om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een goede start maken als jonge verantwoordelijke burgers in een maatschappij waarvan we nu nog niet weten hoe die er over 10 tot 15 jaar uit zal gaan zien.

 • Onderzoeken houdt voor ons in dat leerlingen zelf problemen, vragen, objecten of verschijnselen leren te ontrafelen, te verkennen, te analyseren en doordenken: het onderzoeken door middel van goed waarnemen, vragen stellen, experimenteren, voorspellingen doen, frustraties ondergaan, dit verwoorden en verkennen.
 • Ontdekken houdt voor ons in dat leerlingen het eureka-effect ervaren, door hen oplossingen te laten bedenken, leren beoordelen of iets de oplossing is voor het probleem. Of iets het alternatief is voor dat andere wat klaarblijkelijk niet werkte. Bij onderzoeken leren we leerlingen nieuwsgierig te zijn. Bij ontdekken leren leerlingen zich te verwonderen.
 • Bij ontwerpend leren maken leerlingen een product of schetsen zij hun leerroute.

Onderzoeken, ontdekken en ontwerpen zijn werkvormen waarmee verschillende doelen beoogd worden. Als een rode draad hier doorheen worden leerlingen gestimuleerd kritisch te zijn, onder meer door hen uit te dagen vragen te stellen over dingen die ze willen weten en op elkaars beweringen en oplossingen te reageren.

 

KiVa-school

Wij zijn een KiVa School! Samen tegen pesten!

Wat is KiVa?

KiVa is een succesvol antipestprogramma, in Nederland en Finland, dat effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa betekent “leuk” of “fijn” en staat ook voor: 

 

"Samen maken wij er een fijne school van!"

 

KiVa is één van de schoolbrede programma's die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan op basisscholen.

 

Groepsproces

KiVa  is een preventief, schoolbreed programma en richt zich op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Een belangrijk uitgangspunt van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel om pesten effectief tegen te gaan. Alle kinderen worden bij dit proces betrokken. Ze leren gedurende 10 thema’s over de verschillende rollen bij pesten en bedenken als groep na over oplossingen. Onderwerpen die tijdens deze thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en verschillende rollen binnen de groep. Elk thema zal er een KiVa-regel centraal staan:

 1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect
 2. Samen maken wij er een fijne groep van
 3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij de ik-taal)
 4. We willen dat pesten stopt!
 5. We gaan goed met elkaar om
 6. We helpen elkaar
 7. We komen op voor elkaar

Verder vullen de leerlingen van onze school twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden en de sociale relaties binnen de groep. leerkrachten krijgen hiervan een rapport zodat we nog beter kunnen inspelen op de groep en ervoor kunnen zorgen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. 

 

Vanaf schooljaar 2020 is de 3e Daltonschool een gecertificeerde KiVa-school! Hier zijn wij heel trots op.


Meer info vindt u op: https://www.kivaschool.nl/