Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen deze school. Samen met u streven wij naar een kwalitatieve school met een veilige omgeving waar het beste uit uw kinderen wordt gehaald. Dit doen we samen met de directie, leerkrachten, overblijfkrachten en een ieder die betrokken is bij de 3e Daltonschool.
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan met een vertegenwoordiging van vier ouders en vier leerkrachten. De directeur is een deel van de vergaderingen aanwezig. De MR is voor de directie een officieel aanspreekpunt: de directie heeft de instemming met of advies van de MR over een aantal zaken nodig. Ook mag de MR de directie om informatie of verantwoording vragen en mag de MR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 

Binnen het schoolteam worden de leden gekozen die de leerkrachten vertegenwoordigen. Ouders kiezen de leden die hen in de MR vertegenwoordigen. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten.

 

De ouders die in schooljaar 2020-2021 in de MR zitten:

  • Maarten Castelijns 
  • Mia Bekedam (secretaris)
  • Doeke Romp
  • Katharina Meyerbroeker

De leerkrachten die in schooljaar 2020-2021 in de MR zitting hebben zijn:

  • Anna van Netten (voorzitter)
  • Ruby Veerhuis (GMR)
  • Esther van Kesteren
  • Tom v.d. Meer

U kunt de MR altijd bereiken via het volgende mailadres: medezeggenschapsraad@derdedalton.nl

 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger zit van onze school: één leerkracht of één ouder. In de GMR zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen van OOadA vertegenwoordigd. De GMR bespreekt alleen zaken die alle scholen van de stichting aangaan.

Voor verdere informatie over medezeggenschapsraden:
www.infowms.nl